تقه گیربکس (ضربه زدن گیربکس هنگام تعویض دنده)
تقه ضربه گیربکس

تقه گیربکس (ضربه زدن گیربکس هنگام تعویض دنده)

تقه گیربکس اتوماتیک

گیربکس پژو، در حالت عادی می بایست دنده ها را به نرمی و بدون احساس ضربه تعویض کند، هر چند، نمی توان انتظار نرمی گیربکس مزدا 3 و یا BMW را از آن داشت، زیرا طراحی آنها بسیار پیچیده تر، و نیز هزینه نگهداری آنها نیز بسیار بیشتر است.

گاز دادن نامنظم و نامتعادل توسط راننده می تواند بصورت مقطعی باعث تقه زدن گیربکس شود. با توجه طرز کار گیربکس اتوماتیک، ECU گیربکس با دریافت اطلاعات از پدال گاز و نحوه گاز دادن راننده، فرمان لازم برای تعویض دنده ها را به شیرهای برقی و سایر قطعات ارسال می کند. وقتی راننده پدال گاز را بصورت غیر متعارف و غیر عادی فشار دهد (مثلا با پا روی پدال گاز بازی کند و آن را بصورت سریع کم و زیاد کند)، ECU تحلیل درستی از نوع گاز دادن راننده نخواهد داشت و در نتیجه فرمان تعویض دنده ها را بدرستی صادر نخواهد کرد و راننده هنگام تعویض دنده ها احساس ضربه می کند.

اما اگر تقه گیربکس در تعویض دنده ها بدلیل نقص فنی باشد، در اغلب مواقع، علت یکی از موارد زیر است:

1. کم بودن سطح روغن گیربکس اتوماتیک.

2. خارج شدن تنظیمات گیربکس که در اثر موارد زیر ایجاد می شود:

- رانندگی های مکرر در ترافیک در حالت D. زیرا در این حالت 2 اتفاق با هم می افتد، اولا روغن گیربکس بسیار داغ می شود، و دوما در حین رانندگی در ترافیک، معمولا گاز و ترمزهای مکرر پیش می آید و کامپیوتر ECU تکلیف خود را با تعویض دنده نمی داند. مخصوصا در ایران که برخی افراد برای اینکه به سایرین راه ندهند، یکباره گاز می دهند و یکباره ترمز می کنند ! .

- افزایش دمای گیربکس و از بین رفتن خاصیت روغن آن (کارنکردن فن، گرفتگی مجرای گردش آب و ... )، که این مسئله در اثر دیر عوض کردن روغن گیربکس و یا استفاده از روغن بی کیفیت اتفاق می افتد.

- ضعیف یا خراب شدن شیر برقی (سلونوئید) - زیرا وقتی شیر برقی ها بدرستی کار نکنند، هدایت فشار روغن مختل می شود و تعویض دنده بدرستی صورت نمی گیرد.

- فرار روغن از کلاچ ها، که در حرارت بالا اتفاق می افتد - زیرا در دماهای بالا، اورینگ ها وظیفه خود را بدرستی انجام نمی دهند و روغن گیربکس از کلاچها فرار می کند.

تشخیص قطعی و نهایی علت تقه گیربکس، توسط متخصص و از طریق دستگاه دیاگ و بررسی عملکرد گیربکس از نزدیک امکان پذیر است.


تماس با ما تماس با ما